next up previous contents index
suivant: B.3 Dynasties Zhou - monter: B. Liste des empereurs précédent: B.1 Dynastie Xia -   Table des matières   Index

B.2 Dynastie Shang - XVIe s. à 1066 av. J.-C.

Capitales : Erlitou, Zhengzhou et Anyang (province du Henan)
Empereurs
Tang
Wai Bin
Zhong Ren
Tai Jai
Wo Ding
Tai Geng
Xiao Jia
Yong Ji
Tai Wu
Zhong Ding
Wai Ren
He Danjia
Zu Yi
Zu Xin
Wo Jia
Zu Ding
Nan Geng
Yang Jia
Pan Geng
Xiao Xin
Xiao Yi
Wu Ding
Zu Geng
Zu Jia
Lin Xin
Geng Ding
Wu Yi
Tai Ding
Di Yi
Di Xin


next up previous contents index
suivant: B.3 Dynasties Zhou - monter: B. Liste des empereurs précédent: B.1 Dynastie Xia -   Table des matières   Index
© Jerome Picault - Février 2001